TTC Deurne               

 

Notulen

 

Woensdag 6 oktober werd de jaarlijkse jaarvergadering gehouden in de kantine van Handboogvereninging Vredelust Deurne.
Tijdens de jaarvergadering werd het afgelopen jaar doorgenomen.
Er waren ook verslagen van de secretarissen, welke ook op deze site vermeld zijn.

1.  Opening
Voorzitter Twan Derks opent de 41e jaarvergadering en heet alle aanwezige leden welkom op deze drukke jaarvergadering.
De sluiting van deze vergadering is rond 22.00 uur gepland. Hij geeft aan dat het bestuur op deze avond verantwoording aflegt over het
door haar gevoerde beleid, en dat we de leden verder willen informeren over lopende zaken.
Hij memoreert kort de volgende zaken:


Corona is het sleutelwoord van de afgelopen 2 jaar. De NTTB heeft een flinke daling in het aantal actieve leden. Dit is terug te zien in de grote daling van het aantal
deelnemende teams in de najaarscompetitie van 2021. De senioren teams zijn teruggelopen van 402 naar 324. Bij de jeugd is het verschil nog groter.
Hier zijn de aantallen teruggegaan van 78 naar 52 teams in de regio zuidwest.
Het sociaal sporten is dus aanzienlijk verminderd. Dit is een zorgelijke zaak wat de toekomst van het tafeltennis in Nederland onzeker maakt.


Twan geeft verder aan leden door om het sporten weer rustig aan op te bouwen en niet tijdens wedstrijden meteen de volle 100%
te geven met het risico op blessures.


Twan heet Jos van der Hurk welkom op zijn eerste jaarvergadering. Verder is het goed te zien dat we met Jos van Tartwijk, Joep en Ahmad nog enkele nieuwe gezichten
meer hebben mogen begroeten afgelopen jaar. Daarnaast staat tegenover dat Antoni en Cees van de Ven vanwege hun gezondheid zijn gestopt.
Wel benadrukt Twan dat de woorden van Cees nog goed in ons geheugen staan. Maak van de club geen stervende club!
Verder is Huib na 23 jaar gestopt vanwege zijn verhuizing. Er is met Huib afgesproken dat hij nog een keer uitgenodigd wordt op een feestavond/dag om goed afscheid te nemen.


Frank is samen met Miranda vader en moeder geworden van Nienke begin Juni.

2.   Goedkeuring notulen 19 februari 2020
Geert geeft aan dat er een fout in de notulen van 2019 staat. Hij gaf vorig jaar de tip om de Rabobank rekening met 2 personen te beheren.
In de notulen staat dat is vanwege fraude geadviseerd wordt. Dit is verkeerd geļnterpreteerd.
Hij geeft aan dat deze opmerking gedaan is dat wij als bestuur na moeten denken over een back-up mocht er iets met Huub gebeuren.
Na de aanpassing worden de notulen worden goedgekeurd en ondertekend.
Sommige vragen of acties van afgelopen jaarvergadering behoeven nog aandacht.


Ans moet sport Europe nog van de site afhalen als sponsor.

Lars en Marco moeten nog actie ondernemen om de facebook pagina van een update te voorzien. 

3.   Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag over 2020 geschreven door de secretaris Lars Raijmakers wordt door hem voorgelezen.

4.   Jaarverslag wedstrijdsecretaris
Wedstrijdsecretaris Ans van Bommel doet verslag van de prestaties van de 4 deelnemende teams in de voorjaar- en najaarcompetitie van 2020.

5.   Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Huub Beijers licht de balans, de resultatenrekening en de specificaties hiervan toe over het jaar 2020. Dit jaar hebben we een positief saldo van €211,31 op de balans.
Dit resultaat is behaald omdat wij weinig huurlasten hebben gehad tijdens de corona lockdown. Huub geeft aan dat wij als bestuur geen contributie geļnd hebben over het
eerste halfjaar van 2021. De leden hebben dit eigenlijk niet eens gemerkt en zouden ook geen bezwaar hebben gemaakt mocht de contributie wel afgeschreven zijn.
Ten slotte geeft Huub verder aan de sponsoren Toine en John aan dat er in 2021 nog geen sponsorbedrag in geļnd bij hun. Deze zeggen dat het alsnog geļnd moet worden.
De kascommissie bestaande uit Lammert van de Kamp en Geert Tops, verklaren schriftelijk alle stukken en bescheiden,
betrekking hebbend op de exploitatie en de balans 2020 te hebben gecontroleerd en adviseren het bestuur om decharge te verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde financiėle beleid.
Twan Derks bedankt beiden voor hun werk. Huub Beijers krijgt de complimenten voor zijn werk als penningmeester en wordt gedechargeerd voor zijn taak over 2020.
De kascommissie geeft verder 2 tips aan het bestuur voor het te voeren financiėle beleid.
De nieuwe kascommissie voor 2021 wordt gevormd door Rens Raijmakers en Lammert van de Kamp.

6.   Bestuursverkiezing
De bestuursleden Ans van Bommel, Huub Beijers en Lars Raijmakers zijn aftredend en herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur binnen gekomen.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen hun herbenoeming en bij acclamatie is de herbenoeming voor 2 jaar een feit. 

7.   Mededelingen bestuur
Huub heeft in 2020 een tegemoetkoming aangevraagd bij de belastingdienst in verband met het coronavirus.
Deze is door de overheid goedgekeurd en heeft onze club een bedrag van €1500,- uitgekeerd.

De Rabobank Clubkas campagne start weer. Huub spoort de leden weer aan om te stemmen.

De open Astense/Deurnese kampioenschappen worden gehouden op 31 oktober 2021 in Asten. De club uit Asten bestaat 50 jaar dit jaar en wil dit vieren.
Verder zijn de open Udense kampioenschappen op 21 november.

Er wordt in de kantine een prijsverhoging gedaan op de AA-drink en de Aquarius. Dit omdat deze dranken duurder zijn geworden qua inkoop.
De nieuwe prijs van €2,- zijn. Let op er zit statiegeld op de flesjes dus gooi ze niet weg!
Verder gaan de broodjes hamburger uit ons assortiment. De verkoop valt tegen en er wordt teveel weggegooid. 

8.   Huldiging Kampioenen en jubilarissen.
Kees van der Spek is 25 jaar lid, maar niet aanwezig. Hij zal later gehuldigd worden.
Er zijn geen kampioenen vanwege de afgelasting van beide competities in 2020.
 

9.   Niet tafeltennis activiteiten/feestavond
Het bestuur wil de €1500,- die wij als club van de overheid gekregen hebben besteden aan de leden. Wij als bestuur hebben 2 opties bedacht om dit bedrag te spenderen.
Of nieuwe wedstrijdtenues, of een feestavond om het sociale aspect te verhogen. Verder mogen de leden ideeėn opperen.
De leden vinden dat het geld nuttig besteed mag worden en er wordt eigenlijk unaniem gestemd dat het geld geļnvesteerd
mag worden in nieuwe wedstrijdtenues.
mag worden in nieuwe wedstrijdtenues.
Toine en John geven als sponsoren ook aan dat ze een bijdrage willen leveren aan eventuele nieuwe tenues.
Het bestuur gaat dit oppakken en inventariseren wat hiervan de kosten gaan zijn.
Verder wil het bestuur in de nabije toekomst ook weer een gezellig feestavond gaan plannen, ook hierop komt het bestuur nog terug.

10. Rondvraag
Toine geeft de opmerking dat een activiteit tijdens de feestavond altijd extra leuk is!

Geert vraagt of er nog regels zijn omtrent de coronapandemie.
Het bestuur beantwoordt dat wij als club nu geen belemmeringen meer hebben.

11. Sluiting 21.45
Twan bedankt iedereen voor de goede inzet en inbreng tijdens deze vergadering. Iedereen wordt mag nog een drankje bestellen en een hapje van het bittergarnituur nemen.