Jaarvergadering                                 

    Verslag secretaris                           
    Verslag wedstrijdsecretaris

    Woensdag 19 februari werd de jaarlijkse jaarvergadering gehouden in de kantine van Handboogvereninging Vredelust Deurne.
    Tijdens de jaarvergadering werd het afgelopen jaar doorgenomen.
    Er waren ook verslagen van de secretarissen, welke ook op deze site vermeld zijn.

 

1.   Opening
      Voorzitter Twan Derks opent de 40e jaarvergadering en heet alle aanwezige leden welkom op deze drukke jaarvergadering.  
      De sluiting van deze vergadering is rond 22.00 uur gepland.

      Hij geeft aan dat het bestuur op deze avond verantwoording aflegt over het door  haar gevoerde beleid, en dat we de
      leden verder willen informeren over lopende zaken.

      Hij memoreert kort de volgende zaken:
      -      
2019 was een positief jaar met natuurlijk het hoogtepunt: Ons 40 jarig Jubileum.
      -      
Twan bedankt de leden voor de grote belangstelling elke dinsdag op de training en het fanatisme.
      -      
Twan is tevreden dat wij nog steeds 4 competitie teams in stand kunnen houden.      

2.     Goedkeuring notulen 21 februari 2018
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. Alle vragen uit de rondvraag van deze vergadering worden door de voorzitter mondeling beantwoord. 

3.    Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag over 2019 geschreven door de secretaris Lars Raijmakers wordt door hem voorgelezen.
Dit verslag is na te lezen op de website van de club.

 4.    Jaarverslag wedstrijdsecretaris
      Wedstrijdsecretaris Ans van Bommel doet verslag van de prestaties van de 4 deelnemende teams in de
      voorjaar- en najaarscompetitie van 2019.  

5.    Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Huub Beijers licht de balans, de resultatenrekening en de specificaties hiervan toe over het jaar 2019. Dit jaar hebben we een negatief saldo van -€ 767 op de balans.
Het tekort komt voort uit de activiteiten van ons jubileum feest. Het bestuur acht het niet nodig om verdere maatregelen te nemen.

De kascommissie bestaande uit Arjen Wilting en Geert Tops, verklaren schriftelijk alle stukken en bescheiden, betrekking hebbend op de exploitatie en de balans 2019 te hebben gecontroleerd en adviseren het bestuur om decharge te verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid. Twan Derks bedankt beiden voor hun werk. Huub Beijers krijgt de complimenten voor zijn werk als penningmeester en wordt gedechargeerd voor zijn taak over 2019.
De kascommisie geeft verder 2 tips aan het bestuur voor het te voeren financiele beleid.
1. Zodra er grotere uitgaves dan €500,- gedaan worden is het verstandig om een 2e bestuurslid hiervoor te laten tekeken.
2 Advies om een 2e bestuurslid mee te laten kijken op de rabobank rekening zodat fraude sneller opgepakt kan worden.
De nieuwe kascommissie voor 2018 wordt gevormd door Geert Tops en Lammert van de Kamp. 

6.    Bestuursverkiezing
De bestuursleden Twan Derks en Joris Dekker zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur binnen gekomen. De vergadering heeft geen bezwaar tegen hun herbenoeming en bij acclamatie is de herbenoeming voor 2 jaar een feit. 

7.    Mededelingen bestuur
-      
Huub geeft aan dat de opbrengst van de Rabobank Clubkas campagne minder heeft opgeleverd dat voorgaande jaren.
     Dit als reden dat stemmers nog maar 1 ipv 2 stemmen op 1 vereniging uit konden brengen.

-      
Sport Europe gaat verhuizen in de zomer. De nieuwe locatie is nog niet bekend maar waarschijnlijk verhuist Sport Europe naar
     Son en Breugel. De sponsoring van Sport Europe is gestopt omdat wij als vereniging te weinig afnamen.

-      
Geert van Rijswijck is na 40 jaar gestopt als lid van tafeltennisclub Deurne. Geert geeft aan andere uitdagingen te hebben.
-      
Daar tegenover staat dat we met Jos van Tartwijk ook een nieuw lid erbij hebben. 

8.     Huldiging Kampioenen en jubilarissen.
Deurne 4 Ans van Bommel, Paul Zijdenbos, Huub Beijers, Marco Claassen en Cees van de Ven zijn in het voorjaar van 2019 kampioen geworden in de 6e klasse.
 

9.    Niet tafeltennis activiteiten/feestavond
De datum voor de feestavond wordt vastgelegd op zaterdag 20 juni 2020. Het idee wordt geoppert na een aantal jaren afwezigheid weer te gaan jeu de boulles op de nieuwe locatie van Tic-Tac. Het bestuur gaat dit meenemen in de komende vergadering.

10.  Rondvraag
      -      
Dirk oppert het idee om een airfryer aan te schaffen als club. Dit vooral omdat de verkoop van de broodjes uit de magnetron teruguit 
           loopt. Verder straalt een schaaltje snacks ook meer gezelligheid uit.

      -      
Frank merkt op dat Sport Europe nog als sponser op de site van TTCD staat. Ans gaat dit aanpassen.
      -      
Marco geeft aan dat de Facebook pagina van de club heel inactief is. Lars is beheerder en zegt er weinig tijd voor vrij te maken.
           Marco en Lars gaan binnen een paar weken samen zitten om meer actief te kunnen worden om ook regelmatig wedstrijdverslagen
           en activiteiten online te zetten.

      -      
Cees geeft aan dat via het nationaal sportakkoord ook sponsering en bijdrages gedaan worden.
           Cees gaat de gegevens van deze maatschappij doorsturen naar Twan.

      -      
Geert Tops geeft aan in navolging van het Facebook verhaald om toch te zorgen dat de AVG in orde is.
           Dit vanwege de hoge boete die kan volgen wanneer er klachten komen.
 

11.  Sluiting 21.45
Twan bedankt iederen voor de goede inzet en inbreng tijdens deze vergadering. Verder willen we de gedachte van Cees van de Ven vasthouden: We moeten geen stervende club worden die probeert zijn ondergang uit te stellen, maar een levende club om de toekomst veilig te stellen.