Jaarvergadering                                 

    Verslag secretaris                           
    Verslag wedstrijdsecretaris

    Woensdag 20 februari werd de jaarlijkse jaarvergadering gehouden in de kantine van Handboogvereninging Vredelust Deurne.
    Tijdens de jaarvergadering werd het afgelopen jaar doorgenomen.
    Er waren ook verslagen van de secretarissen, welke ook op deze site vermeld zijn.

 

1.   Opening
Voorzitter Twan Derks opent de 39e jaarvergadering en heet alle aanwezige leden welkom op deze drukke jaarvergadering. De sluiting van deze vergadering is rond 22.00 uur gepland. Hij geeft aan dat het bestuur op deze avond verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid, en dat we de leden verder willen informeren over lopende zaken.
Hij memoreert kort de volgende zaken:
2018 was een positief jaar waardoor het bestuur waardoor het bestuur geen verdere financiŽle aanpassingen hoeft te doen.
-
  Twan bedankt de leden voor een het mooie en gezellige afgelopen jaar.
   De leden komen trouw naar trainingen en veel leden spelen competitie.
   Hieruit blijkt dat de leden goed bij de vereniging betrokken zijn.
Onze club bestaat die jaar 40 jaar, hierop komt het bestuur verder in de jaarvergadering op terug 

2.   Goedkeuring notulen 21 februari 2018
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. Alle vragen uit de rondvraag van deze vergadering worden door de voorzitter mondeling beantwoord.

3.   Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag over 2018 geschreven door de secretaris Lars Raijmakers wordt door hem voorgelezen. Dit verslag is na te lezen op de website van de club.

4.   Jaarverslag wedstrijdsecretaris
Wedstrijdsecretaris Ans van Bommel doet verslag van de prestaties van de 4 deelnemende teams in de voorjaar- en najaarscompetitie.

5.   Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Huub Beijers licht de balans, de resultatenrekening en de specificaties hiervan toe over het jaar 2018.
Dit jaar hebben we een positief saldo van Ä 254,31 op de balans.
Het tekort van afgelopen jaar is weggewerkt dus er zijn geen verdere acties nodig. 

De kascommissie bestaande uit Frank Smedts en Arjen Wilting, verklaren schriftelijk alle stukken en bescheiden, betrekking hebbend op de exploitatie en de balans 2018 te hebben gecontroleerd en adviseren het bestuur om decharge te verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde financiŽle beleid. Twan Derks bedankt beiden voor hun werk. Huub Beijers krijgt de complimenten voor zijn werk als penningmeester en wordt gedechargeerd voor zijn taak over 2018. De nieuwe kascommissie voor 2018 wordt gevormd door Arjen Wilting en Geert Tops.

6.   Bestuursverkiezing
De bestuursleden Ans van Bommel, Huub Beijers en Lars Raijmakers zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur binnen gekomen. De vergadering heeft geen bezwaar tegen hun herbenoeming en bij acclamatie is de herbenoeming voor 2 jaar een feit.

7.   Mededelingen bestuur
Rabobank club actie:

-  Afgelopen jaar hebben we als club goed gescoord bij de Rabobank clubkas campagne.
  Net zoals afgelopen jaar proberen we weer samen te werken met Attv uit asten en Tic-tac om meer stemmen te krijgen.
-  Hans van tafeltennisvereniging een en twintig is gestopt met het organiseren van de zomercompetitie.
  Voor zover bekend is er nog geen opvolger bekend gemaakt. Zodra wij als club meer weten wordt dit doorgespeeld naar de leden.
-  Het jaarlijks terugkerende fietsweekend is die jaar met Pinksteren en de leden gaan naar de Ardennen.
  Mochten er nog leden graag mee willen dit is nog steeds mogelijk. 

8.    Huldiging Kampioenen en jubilarissen.
Deurne 1 John Zeegers, Twan Derks, Dirk van de Velde en Joris Dekker zijn kampioen geworden in de 1e klasse.
De grootse verassing voor het bestuur was dat er dit jaar 3 jubilarissen in het bestuur zitten. Twan is 25 jaar voorzitter, Ans is 25 jaar wedstrijdsecretaris en Joris is 25 jaar bestuurslid. Deze leden zijn zonder eigen weten in het zonnetje gezet.
 

9.   40-jarig jubileum
Aangezien wij dit jaar 40 jaar bestaan als club willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Zoals al langer bekend is zullen wij dit jaar nogmaals de open Deurnese-Astense kampioenschappen organiseren in het najaar. Verder hebben we besloten om de feestavond te laten vervallen en daarvoor in de plaats een 40 jarig jubileum te vieren. De opzet vanuit het bestuur is als volgt. Rond 11 uur ís ochtends bijeen komen. Op deze locaties worden allerlei activiteiten gehouden. Zoals handboogschieten, Jeu de Boules, Sjoelen, Darten, Quizzen, Fietsen enz. Rond de middag zullen we gezamenlijk lunchen en de avond wordt eventueel afgesloten met een barbecue of een etentje..
Het idee wordt positief ontvangen door de leden en bestuur zal de dag verder gaan uitwerken de komende tijd.
De datum wordt vastgesteld om 15 september 2019.
De mogelijke locaties zijn het gymnasium of handboogvereniging Vredelust.
Het bestuur heeft Ä500,- vrijgemaakt uit de kas die voor de dag benut kan worden.

10.  Rondvraag
-  Toine vraagt of de spullen voor de jubileumdag via leden geregeld kan worden om de kosten laag te houden.
-  Geert Tops stelt voor om bij de gemeente/Rabobank een sponsorbijdrage te vragen voor de jubileum dag.
-  Theo geeft aan dat de kwaliteit van onze ballen niet heel goed is. Ze gaan heel snel kapot tijdens competitie wedstrijden.
  Het bestuur is het hiermee eens en gaat bij de volgende bestelling van balletjes hier rekening mee houden.
-  Cees vraagt of het WK Tripple Tennis weer georganiseerd mag worden op een dinsdag in juni. Natuurlijk mag dit doorgang vinden.

11. Sluiting 21.45
Twan bedankt iedereen voor de goede inzet en inbreng tijdens deze vergadering. Verder willen we de gedachte van Cees van de Ven vasthouden: We moeten geen stervende club worden die probeert zijn ondergang uit te stellen, maar een levende club om de toekomst veilig te stellen.